Func

概述 #

函数 是将一个或者一类问题包装为一个代码块,可以被多次调用,提高代码重用性。

Go 函数中声明、定义、参数、返回值这些基础概念,和其他编程语言中的一致,这里不再赘述。

语法规则 #

Go 函数支持单个返回值和多个返回值。

# 单个返回值
# 参数可省略
func 函数名称(参数 1 值 参数 1 类型, 参数 2 值 参数 2 类型 ...) 返回值类型 {
  // do something
}

# 多个返回值,不指定名称
# 参数可省略
func 函数名称(参数 1 值 参数 1 类型, 参数 2 值 参数 2 类型 ...) (返回值 1 类型, 返回值 2 类型) {
  // do something
}

# 多个返回值,指定名称
# 参数可省略
func 函数名称(参数 1 值 参数 1 类型, 参数 2 值 参数 2 类型 ...) (返回值 1 名称 返回值 1 类型, 返回值 2 名称 返回值 2 类型) {
  // do something
}

例子 #

单个返回值 #

package main

import "fmt"

func max(x, y int) int {
	if x > y {
		return x
	} else {
		return y
	}
}

func main() {
	fmt.Printf("max = %d\n", max(1, 2))
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 max = 2
*/

多个返回值,不指定名称 #

package main

import "fmt"

func getNumbers() (int, int, int) {
	return 1, 2, 3
}

func main() {
	x, y, z := getNumbers()
	fmt.Printf("x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z)
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 x = 1, y = 2, z = 3
*/

多个返回值,指定名称 #

package main

import "fmt"

func getNumbers() (x int, y float64, z string) {
	x = 1024
	y = 3.14
	z = "hello world"
	return
}

func main() {
	x, y, z := getNumbers()
	fmt.Printf("x = %d, y = %.2f, z = %s\n", x, y, z)
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 x = 1024, y = 3.14, z = hello world
*/

参数/返回值 类型相同简化 #

 • 当参数类型相同时,可以将类型放在最后一个参数变量后面
 • 当返回值类型相同时,可以将类型放在最后一个返回值变量后面
package main

import "fmt"

func getMaxAndMin(x, y, z int) (max, min int) {
	if x > y {
		max = x
		min = y
		if x < z {
			max = z
		} else if z < y {
			min = z
		}
	} else {
		max = y
		min = x
		if y < z {
			max = z
		} else if z < x {
			min = x
		}
	}
	return
}

func main() {
	max, min := getMaxAndMin(100, 200, 300)
	fmt.Printf("max = %d, min = %d\n", max, min)
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 max = 300, min = 100
*/

扩展阅读 #

 1. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%8E%9F%E5%9E%8B

转载申请

本作品采用 知识共享署名 4.0 国际许可协议 进行许可,转载时请注明原文链接,图片在使用时请保留全部内容,商业转载请联系作者获得授权。

© 蛮荆 | 陕公网安备 61011302001681 号 | 陕ICP备2023004378号-1 | Rendered by Hugo